Podział nieruchomości to nie jest łatwa sprawa. Sprawdź kto i kiedy może go dokonać. Na zdjęciu działki rolne z lotu ptaka.
Fot. Pixabay.com

Podział nieruchomości jest czasem bardzo ważną inwestycją. Może się on wiązać z planami rozdzielenia działki pomiędzy rodzeństwo w testamencie, albo z chęcią sprzedaży działki. Z tego poradnika dowiesz się, jak dokonać podziału nieruchomości zgodnie z prawem.

Podział nieruchomości – podstawa prawna

Ogólne zasady podziału nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. W tych dwóch aktach prawnych można znaleźć zasady podziału nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyjątkiem są grunty przeznaczone na cele rolne i leśne. Warto jednak wiedzieć, że i one mogą podlegać podziałowi (w ramach wyjątku). Gdy niezbędne jest wydzielenie z nich gruntu pod drogi lub wydzielenie działek mniejszych niż 0,30 ha.

Plan architektoniczny domu. Nalezy go dołączyć do wniosku o podział nieruchomości, jeśli dzielimy również posiadłość.
Fot. Pixabay.com

Kiedy jest możliwy podział nieruchomości?

Jeśli w gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podział działki jest możliwy, gdy:

 • nie jest sprzeczny z przepisami,
 • jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli natomiast gmina ogłosiła przystąpienie gminy do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to wniosek o podział nieruchomości może zostać zawieszony na okres do 12 miesięcy.

Kiedy można dokonać podziału?

Podziału działki można dokonać także niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak tylko w kilku przypadkach, w celu

 1. zniesienia współwłasności nieruchomości. Jeśli działka zabudowana jest, co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę.
 2. Wydzielenia działki budowlanej. Gdy na działce tej postawiono budynek przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze.
 3. Wydzielenia części nieruchomości. Jeśli własność lub użytkowanie wieczyste tej części nabyto z mocy prawa.
 4. Zaspokojenia roszczenia do części nieruchomości.
 5. Realizacji przepisów przekształceń własnościowych i prywatyzacyjnych.
 6. Wykorzystania części nieruchomości pod budowę drogi publicznej, linii kolejowej, lotniska itp.

Postępowanie o podział nieruchomości

W celu wszczęcia postępowania o podział nieruchomości należy złożyć wniosek w sprawie podziału nieruchomości. Złożyć go może właściciel lub osoba będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Należy złożyć go do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Postępowanie o podział nieruchomości może być też wszczęte z urzędu, jeśli dotyczy ono podziału nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Po złożeniu wniosku lub wszczęciu postępowania z urzędu sprawą zajmuje się geodeta.

Geodezyjny podział nieruchomości

W czasie prac geodezyjnych wykonuje się najpierw wstępny projekt podziału nieruchomości. Umieszcza się go na kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej. Projekt ten powinien zawierać:

 • granice dzielonej nieruchomości,
 • oznaczenia działki wg. danych z katastru i księgi wieczystej,
 • powierzchnię dzielonej działki,
 • powierzchnie nowych, wydzielonych działek (w kolorze czerwonym),
 • nowe granice wydzielonych dziełek (w kolorze czerwonym),
 • propozycje dostępu do drogi publicznej (oznaczone graficznie),
 • rzuty kondygnacji budynku, w przypadku jego podziału.

Posiadając wstępny projekt podziału nieruchomości możemy złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć również:

 • potwierdzenie własności nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej),
 • wypis z ewidencji gruntów i kopie mapy katastralnej,
 • decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu zagospodarowania),
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (dla działek objętych rejestrem zabytków),
 • wstępny projekt opracowany przez geodetę.
Działki rolne nie zawsze podlegają podziałowi.
Fot. Pixabay.com

Decyzja i co dalej?

Po złożeniu wniosku odczekujemy na opinię w sprawie podziału nieruchomości, wydaną w formie postanowienia. Jeśli opinia jest pozytywna można dokonać oficjalnego podziału nieruchomości. Jeśli opinia wydana przez urząd jest negatywna warto wiedzieć, że przysługuje nam prawo do złożenia zażalenia. Zażalenie to składa się do samorządowego kolegium odwoławczego. W terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. W przypadku gdy podział nieruchomości dojdzie do skutku, należy także sprawdzić czy będzie on objęty opłatą adiacencką.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here