Kiedy może nastąpić przymusowy wykup akcji

Często spotykamy się z sytuacją, w której interesy akcjonariuszy mniejszościowych zostają zagrożone, ponieważ należące do nich akcje w spółce akcyjnej mogą zostać im odebrane w wyniku przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji. Przymusowy wykup akcji, zwany również squeeze-out, dotyczy sytuacji, w której akcjonariusz większościowy podejmuje działania w celu wykupienia akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, często w celu uzyskania pełnej kontroli nad spółką. Biorąc powyższe pod uwagę, zrozumienie procedury przymusowego wykupu akcji jest kluczowe dla każdego inwestora.

Podstawowe zasady przymusowego wykupu akcji

Przymusowy wykup akcji jest procesem uregulowanym w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, który umożliwia akcjonariuszom większościowym przejęcie pełnej kontroli nad spółką przez wykupienie akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Warunkiem przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji jest posiadanie łącznie przez nie więcej niż 5 akcjonariuszy nie mniej niż 95% kapitału zakładowego spółki, z których każdy posiadałby nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.

Przyczyny i skutki przymusowego wykupu

Przyczyny: Przymusowy wykup akcji najczęściej wynika z decyzji akcjonariuszy większościowych w zakresie podjęcia działań mających na celu zapewnienie łatwiejszego zarządzania i realizacji strategicznych celów spółki. Może to być szczególnie korzystne w przypadkach, gdy mniejszościowi akcjonariusze są przeciwni planom rozwoju przedsiębiorstwa, co utrudnia realizację długoterminowej wizji akcjonariuszy większościowych.

Skutki: Dla akcjonariuszy mniejszościowych przymusowy wykup akcji oznacza konieczność opuszczenia spółki. Jednakże, prawo polskie umożliwia akcjonariuszom mniejszościowym podjęcie działań mających na celu ochronę swoich praw – np. wystąpienie z pozwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, pozwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub podważenie wyceny wykupu akcji przygotowanej przez biegłego powołanego przez akcjonariuszy.

Procedura przymusowego wykupu

Procedura przymusowego wykupu akcji zaczyna się od powzięcia w tej sprawie uchwały, co wymaga uzyskania 95% głosów – przy czym statut spółki może przewidywać surowsze warunki w tym zakresie. Cena wykupu akcji w spółce niepublicznej jest ustalana przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie spółki. Jeśli biegły nie zostanie wybrany na walnym zgromadzeniu, na którym podejmowana jest uchwała o przymusowym wykupie akcji – zarząd ma obowiązek zwrócenia się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego w ciągu tygodnia od terminu odbycia się walnego zgromadzenia. W zakresie spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku regulowanym – ceną wykupu akcji jest cena, po której notowane są akcje na rynku, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały.

Profesjonalna pomoc prawna w procesie przymusowego wykupu

Zrozumienie skomplikowanego procesu przymusowego wykupu akcji i jego prawnych konsekwencji wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy, ale i doświadczenia, które zapewnić może profesjonalna pomoc prawna. W przypadkach, gdy stawką są znaczące interesy finansowe oraz prawne, warto zwrócić się o wsparcie do specjalistów z dziedziny prawa korporacyjnego. Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy oferuje swoim klientom właśnie taką specjalistyczną obsługę. Dzięki bogatej praktyce i gruntownemu zrozumieniu przepisów prawnych, ta renomowana kancelaria pomaga w efektywnym przeprowadzeniu procesów takich jak przymusowy wykup akcji, zapewniając nie tylko obsługę akcjonariuszom mniejszościowym, ale i przeprowadzając tę procedurę z punktu ochrony interesów akcjonariuszy większościowych. Korzystanie z usług doświadczonej kancelarii prawnej może znacząco przyczynić się do minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia, że wszystkie działania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Wnioski

Przymusowy wykup akcji jest znaczącym narzędziem w rękach akcjonariuszy większościowych, pozwalającym na zapewnienie pełniejszej kontroli nad spółką. Zarówno akcjonariusze większościowi, jak i mniejszościowi powinni być świadomi swoich praw i obowiązków związanych z przymusowym wykupem akcji, by móc efektywnie zarządzać swoimi inwestycjami oraz planować strategiczne ruchy na rynku kapitałowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here